Obchodní podmínky

Provozovatel webu mimo knižního e-shopu:

Cesta úspěšných z.s.

Duškova 2348/9, Smíchov, Praha 5, 150 00

IČO: 04302362

 

1.      Všeobecná ustanovení

1.1. Cesta úspěšných z.s., dále jen „provozovatel“, IČ: 04302362, je provozovatel internetového obchodu na internetové adrese www.CestaUspesnych.cz.  

1.2. Zakoupením libovolné video, audio nahrávky nebo vstupu na akci provozovatele uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.3. Ceny video, audio nahrávek a vstupenek na akce jsou uvedené jako koncové ceny. Uživatel souhlasí s cenami video, audio nahrávek a vstupenek na akce poskytovatele.

1.4. Provozovatel není plátce DPH.

1.5. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.

1.6. Registrací na tomto webu a nebo odesláním objednávky uživatel výslovně souhlasí se zasíláním dalším informací z webu www.CestaUspesnych.cz i informací o jiných projektech provozovatele. Tyto informace mohou být zasílány emailem nebo SMS a z odběru se můžete kdykoli odhlásit postupem uvedeným na konci informačního sdělení.

1.7. Objednávka je po odeslání automaticky potvrzena emailem. Pokud potvrzovací email nepřijde do 48 hodin, uživatel kontaktuje provozovatele.

1.8. Tyto obchodní podmínky se mohou změnit o změně budou uživatele portálu informováni. Aktuální znění může zákazník najít na této stránce.

1.9. Za zboží může uživatel zaplatit platební bránou GoPay. Kontaktní údaje budou předány do platební brány GoPay pro předvyplnění formuláře na dokončení platby.

 

2.      Práva a povinnosti Poskytovatele

2.1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou zpracovávány v souladu s oznámením provozovatele vůči ÚOOÚ.

2.3. Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu, dává uživatel provozovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

2.4. Provozovatel má povinnost nastavit uživateli přístupová práva k objednaným video a audio nahrávkám do čtrnácti pracovních dnů po obdržení celé úhrady video a audio nahrávek od uživatele na svůj účet.

2.5. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k internetu poskytovaného třetími osobami

2.6. Provozovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup uživatele k video a audio nahrávkám, když uživatel poruší některý článek těchto obchodních podmínek.

2.7. Provozovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup uživatele k video a audio nahrávkám v následujících případech:

2.7.1. Jakékoliv zakoupené video či audio jednoho uživatele je přehráno více než 20x i z různých IP adres během 24 hodin.

2.7.2. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video či audio video provozovatele obsahující personalizované identifikační prvky uživatele.

2.7.3. Provozovatel zjistí pokusy uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání video či audionahrávek.

 

3.      Nemožnost odstoupení od smlouvy 

3.1. Uživatel bere na vědomí, že vzhledem k elektronické povaze webového portálu má spuštění videí stejné následky jako porušení originálního obalu video a audio nahrávek ve smyslu §53 odst. 8. písm. d) Zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uživatel tedy v důsledku této skutečnosti nemá právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, pokud svým jednáním uskuteční čin analogický k porušení originálního obalu videonahrávky, zejména pokud video přehraje.

3.2. V případě výpadku serveru, na kterém jsou videa a audio nahrávky nahrána nemá uživatel žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

 

4.      Personifikace uživatele

4.1. Uživatel souhlasí s tím, že přístup a přehrávání video a audio nahrávek není anonymní. Provozovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k nahrávkám spolu s přístupovými údaji uživatele, které jsou pro přehrávání použity.

4.2. Uživatel souhlasí s tím, že každá přehrávaná video nahrávka je personalizovaná uživatelem.

4.3. Součástí video a audio nahrávek je i několik dalších personalizovaných prvků zcela skrytých v obrazu.

4.4. Všechny zmíněné prvky jsou nedílnou součástí video a audio nahrávek a v případě jejich neoprávněného šíření mimo stránky provozovatele budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

 

5.      Ochrana autorských práv

5.1. Video a audio nahrávky jsou autorským dílem provozovatele a ten neposkytuje uživateli právo šířit díla dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

5.2. Uživatel si je vědom, že přístupové údaje k jeho uživatelskému účtu a zakoupeným produktům jsou tajné a nesmí je zveřejnit. Účet může využívat jen uživatel, který si video školení a audio nahrávky zakoupil a nesmí údaje podstoupit třetí straně.

5.3. Uživatel si je vědomý, že zprostředkováním přístupu do svého účtu třetí straně se uživatel dopouští porušení kupních podmínek a jeho účet může provozovatel bez oznámení a bližšího vysvětlení a bez finanční náhrady uzavřít.

5.4. Uživatel se zavazuje chránit, zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami své přístupové údaje, skrz které provádí autorizace přístupu k portálu.

5.5. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

5.6. Hrozí-li zneužití přístupových údajů třetí osobou, je uživatel povinen na to poskytovatele písemně upozornit. Provozovatel je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k uživatelskému účtu zablokovat a vystavit uživateli nové.

5.7. Ochrana autorských práv se vztahuje také na přílohy k jednotlivým nahrávkám. Přílohy jsou poskytovány pouze pro účely uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

Provozovatel knižního e-shopu:

Cashflow klub o.s.

Marie Cibulkové 10/1177, Praha 4, 140 00

IČO: 22867996

 

1) Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky využívání služeb webu CestaUspesnych.cz a každý, kdo chce tyto služby využívat, je povinen se jimi řídit.

2) Použité pojmy: Server =CestaUspesnych.cz, Správce = majitel Serveru nebo osoba pověřená jeho správou, Podmínky = tento dokument, Data = jakýkoli datový vstup nebo akce, kterou uživatel na stránkách učinil.

3) Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozované Správcem.

4) Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru.

5) Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.

6) Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

7) Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované Správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.

8) Pro Data, která uživatel na Server vkládá platí určité pokyny a omezení. Tyto pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím nichž uživatel Data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.

9) Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím Serverů provozovaných Správcem.

10) Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.

11) Provozovatel Serveru CestaUspesnych.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

12) Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

13) Uživatel využíváním služeb CestaUspesnych.cz vyslovuje souhlas se zasíláním newsletterů do své e-mailové schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit Správci Serveru prostřednictvím kontaktů, které naleznete v menu „O nás“.

14) Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.

15) Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat Propojené servery o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

16) Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

17) Správce prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

18) Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

19) Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

20) Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

21) Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

22) Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

23) Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

24) Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím služby „O nás“ v menu.

25) Správce nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě závazné objednávky. K objednání zákazník vybere zboží a řádně vyplní objednávkový formulář. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

26) Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce „Doprava a reklamace“.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.